logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Ако бъдещето на Вашето дете е свързано с немския език, има поне пет причини да ни го поверите.

  • Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.
  • Във връзка с проекта "Училище с интеркултурно обучение" от 1 до 7 клас се разширява последователното въвеждане на предмети, преподавани на немски език - музика, компютърни технологии, странознание, география, екология, история и проектна работа.
  • Преподавателите са с висока професионална квалификация и педагогически опит, прилагат съвременни методи на обучение, чувство за отговорност и високи критерии при оценяване, отразявани в класните електронни дневници.
  • Училището е в самостоятелна сграда с приветливи класни стаи и обширно парково пространство. Разполага с добре обзаведени кабинети, компютърна зала, богата библиотека, спортен салон и собствена кухня. Има целодневно медицинско обслужване  и денонощна охрана. Осигурен е и транспорт.
  • Програмата по интереси дава възможност за упражняване на различни видове спорт като плуване, карате, тенис на маса и тенис на корт, баскетбол, футбол, художествена гимнастика, ски. Включва също клубове по приложно изкуство, живопис, танци и вокална група. Организират се ежегодно зелени и бели училища през ваканциите - лагери и походи.

 

Извадки от правилниците за използване на компютърните зали

Извадка от „НАРЕДБА № 9 ЗА ЗДРАВНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ В ОБУЧЕНИЕТО И ИЗВЪНУЧЕБНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ” на Министерство на здравеопазването


Приложение №2 Максимална продължителност на работа на учениците с персонални компютри

  Максимално за деня Максимално за седмицата
Клас Продължителност Брой занятия Брой занятия Продължителност
I 20 мин. 1 2 40 мин.
II-III 20 мин. 2 4 80 мин.
IV-V 30 мин. 2 4 120 мин.
VI-VII 40 мин. 2 5 200 мин.
VIII-IX 40 мин. 2 6 240 мин.
X-XI 40 мин. 2 10 400 мин.

 

Извадка от „Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет” на Държавната агенция за закрила на детето и МОН

IV. Права и задължения на учениците

Чл. 12. Учениците имат право на:

1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет, при спазване на училищната политика.

2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.

3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.

4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в интернет.

5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие на родителите.

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен след съгласието на родителите.

6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

 

Извадка от правилника за работа в компютърния кабинет в ЧНУ „Ерих Кестнер”

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавател и излизат веднага след приключване на занятието.

2. Всяко работно място е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.

3. В началото на годината учениците подписват декларация, че са запознати с техниката по безопасна работа и изискванията за работа в компютърния кабинет.

4. По време на работата си в компютърния кабинет учениците са длъжни да спазват стриктно всички инструкции на преподавателя.

5. Всеки ученик носи персонална отговорност за своето работно място.

6. Използването на преносими памети, плейъри и дискове става само разрешение от преподавателя на предварително определен за това компютър.

7. Използването на периферните устройства става само с разрешение на преподавателя.

8. Не се разрешава на учениците да разместват компютърна техника, както и да я използват за лични нужди.

9. Забранено е използването на компютърни програми, които не са съобщени от преподавателя, както и на други компютри, ако това не е указано изрично.

10. Забранява се разлепване и унищожаване на гаранционните лепенки, поставени върху компютъра.

11. Ако по време на учебните занятия ученик констатира повреда или неизправност, трябва незабавно да съобщи за това на преподавателя.

12. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да оставят работното си място в състоянието, в което са го приели.

13. Забранява се присъствието на ученици в компютърния кабинет по време на междучасия и в обедната почивка.

 

ОТГОВОРНОСТ

При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налагат наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП.

 

Обучение

Училището съчетава успешно задължителната програма на МОН с интензивното изучаване на чужд език. Методиката на обучението по немски език е изготвена съвместно с германски учители и е съобразена със съвременните методи на преподаване. В програмата на основното училище се включват компютърно обучение от 1ви клас и английски като втори чужд език от 4ти клас.

прочетете повече


Директор на Основно училище

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Основно училище "Ерих Кестнер" от 2021 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Основно училище

Учениците са в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Основно училище "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм