logo

Немски Училища "Ерих Кестнер"

Детска градина | Основно училище | Езикова гимназия

Три причини да запишете детето си в Частна немска гимназия "Ерих Кестнер":

  •  Учебен процес в малки групи и индивидуална работа с всеки ученик
  • Развитие и усъвършенстване на уменията и компетентностите по всички предмети, което се доказва от отличните резултати от езикови изпити и ДЗИ
  • Тясна връзка между преподаватели, ученици и родители

Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия, провеждат специализирано обучение по немски език. Учебните програми на МОН успешно се съчетават с рамковите изисквания за подготовката на изпита за придобиване на немска езикова диплома Sprachdiplom II (KMK).

Училищният учебен план осигурява задължителната и профилирана подготовка съгласно указанията на МОН, като отчита съвременните тенденции в образованието за връзка между изучаваните предмети и включва часове за работа по проекти. Вторият чужд език е английски. Предлага се и френски като трети чужд език. По немски и английски учениците работят в групи според входното ниво.

От 9. клас  започва билингвално обучение - на немски и български език по история, биология и химия. В специализираните групи, към тези предмети се добавят математика и физика. Наред с първи и втори профилиращи предмети - немски и английски език, в 11. клас се включва трети - български език или математика, а в 12. като четвърти профилиращ предмет, съответно история или география. 

Атрактивни практически занятия по природните науки, водени от български и немски специалисти, се провеждат два пъти в годината в учебна база на БАН.

Гимназията разполага с много добре оборудвани кабинети по всички учебни предмети, съобразени с модерната методика на преподаване и учене, мултимедийна зала, библиотека със специализиран отдел за DSD, прес-клуб, физкултурен салон. Има медицинско обслужване и денонощна охрана. По желание се предлагат обяд и транспорт.

Извадки от правилниците за използване на компютърните зали

Извадка от „НАРЕДБА № 9 ЗА ЗДРАВНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ В ОБУЧЕНИЕТО И ИЗВЪНУЧЕБНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ” на Министерство на здравеопазването


Приложение №2 Максимална продължителност на работа на учениците с персонални компютри

  Максимално за деня Максимално за седмицата
Клас Продължителност Брой занятия Брой занятия Продължителност
I 20 мин. 1 2 40 мин.
II-III 20 мин. 2 4 80 мин.
IV-V 30 мин. 2 4 120 мин.
VI-VII 40 мин. 2 5 200 мин.
VIII-IX 40 мин. 2 6 240 мин.
X-XI 40 мин. 2 10 400 мин.

 

Извадка от „Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет” на Държавната агенция за закрила на детето и МОН

IV. Права и задължения на учениците

Чл. 12. Учениците имат право на:

1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет, при спазване на училищната политика.

2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.

3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.

4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в интернет.

5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие на родителите.

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет, освен след съгласието на родителите.

6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

 

Извадка от правилника за работа в компютърния кабинет в ЧНУ „Ерих Кестнер”

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавател и излизат веднага след приключване на занятието.

2. Всяко работно място е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.

3. В началото на годината учениците подписват декларация, че са запознати с техниката по безопасна работа и изискванията за работа в компютърния кабинет.

4. По време на работата си в компютърния кабинет учениците са длъжни да спазват стриктно всички инструкции на преподавателя.

5. Всеки ученик носи персонална отговорност за своето работно място.

6. Използването на преносими памети, плейъри и дискове става само разрешение от преподавателя на предварително определен за това компютър.

7. Използването на периферните устройства става само с разрешение на преподавателя.

8. Не се разрешава на учениците да разместват компютърна техника, както и да я използват за лични нужди.

9. Забранено е използването на компютърни програми, които не са съобщени от преподавателя, както и на други компютри, ако това не е указано изрично.

10. Забранява се разлепване и унищожаване на гаранционните лепенки, поставени върху компютъра.

11. Ако по време на учебните занятия ученик констатира повреда или неизправност, трябва незабавно да съобщи за това на преподавателя.

12. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да оставят работното си място в състоянието, в което са го приели.

13. Забранява се присъствието на ученици в компютърния кабинет по време на междучасия и в обедната почивка.

 

ОТГОВОРНОСТ

При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налагат наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП.

 

Обучение

Немска гимназия "Ерих Кестнер" е едно от училищата в страната, партньори в инициативата PASCH, които с методическата и финансова подкрепа на Консултантския отдел по немски език от Федерална република Германия провеждат специализирано обучение по немски език.

прочетете повече


Директор на Езикова гимназия

Лидия Василева  

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА
е директор на Езикова гимназия "Ерих Кестнер" от 2012 година.

lidiavassileva@eks-bg.eu

 

прочетете повече


Материална база

Езикова гимназия

Класните стаи са добре обзаведени, езиковите кабинети са отлично оборудвани с нагледни материали и съвременна техника за интерактивно обучение.

прочетете повече


Учебни такси и отстъпки

Пълно описание на учебните такси в Езикова гимназия "Ерих Кестнер", както и условията за финансови отстъпки.

прочетете повече


Документи за записване

Списък с необходимите документи за записване.

прочетете повече

 

 

Ние използваме "бисквитки", за да улесним използването на нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. За повече информация натиснете
Виж повече Съгласен съм